معیارهای تفصیلی حوزه تجاری سازی

معیارهای تفصیلی حوزه تجاری سازی

 • معیارهای کلی به شرح زیر است:

 شرط لازم برای ورود شرکت متقاضی به فرآیند ارزیابی، داشتن آخرین اظهارنامه مالیاتی به همراه فروش است. حوزه شتابدهی، فضای کار اشتراکی، توسعه گری فضای نوآوری و سرمایه گذاری از این موضوع مستثنا است. در مورد سرمایه گذاری صرفا داشتن آخرین اظهارنامه مالیاتی شرط لازم است.

 در موارد الزام به داشتن اظهارنامه مالیاتی و فروش، برای تایید شرط مرحله تولید، داشتن اسناد فروش اعم از قرارداد یا فروش فاکتوری ناظر به خدمات ضروری است.  تمام خدمات شرکت های حوزه تجاری سازی به جز ” ارزش گذاری و قیمت گذاری (فناوری، دارایی فکری، محصول)” و “نگارش و ثبت اختراع خارجی (پتنت)” صرفا به صورت سطح دو تایید می شوند.

 • “تهیه طرح کسب وکار (BP)مطالعات امکانسنجی(FS)در حوزه محصولات دانش بنیان به شرط جذب سرمایه گذار” صرفا در صورتی که بر مبنای این مستندات، به جذب سرمایهگذار منتج شده باشد، مورد قبول است. حداقل رقم سرمایه گذاری نباید کمتر از  5میلیارد ریال باشد. بنابراین طرح کسب وکار (BP)، مطالعات امکان سنجی(FS)حتی در حوزه محصولات دانش بنیان که به عنوان مثال برای بانکها (جهت اخذ تسهیلات) نوشته میشود، مورد پذیرش نیست.
 • ارزیابی فنی محصولات در حوزه دانش بنیان صرفا به سفارش کارفرمای دولتی مورد تایید است.
 • ارزیابی توانمندی فنی شرکت ها در حوزه دانش بنیان به شرط احراز موارد ذیل مورد تایید است:

 ارزیابی توانمندی فنی شرکت به سفارش کارفرما باشد (کارفرمایی غیر از شرکتی که توانمندی فنی آن ارزیابی می شود).

 ارزیابی توانمندی فنی شرکت ها بمنظور اخذ تسهیلات نمونه سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در این زیر دسته مورد تایید است.

 • در زیر دسته “ارزش گذاری و قیمت گذاری (فناوری، دارایی فکری، محصول)” خدمت قیمت گذاری سهام شرکت ها مورد پذیرش نیست. همچنین در این زیردسته، در صورت انجام خدمت ارزش گذاری ناظر به حوزهدانش بنیان، حائز سطح فناوری یک بوده و در غیراینصورت به صورت سطح دو قابل تایید است.
 • ارائه خدمت جستجو و تحلیل اختراع خارجی (پتنت) صرفا به صورت کاملا روشمند، مورد پذیرش قرار می گیرد.
 • مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص قراردادها به شرط وجود موارد ذیل مورد تایید است:

 ارائه خدمت با دانش فنی بالا انجام شود (حوزه فناوری های برتر).

 ارائه خدمت علاوه بر دانش حقوق بروز، نیاز به دانش فنی محصول مرتبط داشته باشد.

 • در زیر دسته خدمات واسطه گری محصولات B2Bو  B2Gدر حوزه محصولات دانش بنیان، لازم است بهره برداری توسط خریدار جهت تولید محصول یا ارائه خدمت باشد. همچنین خدمات توسعه و تبادل فناوری (جهت رسوخ در صنایع یا انتقال فناوری) در این بخش مورد تایید است. در حوزه تبادل فناوری، تحقق فروش یا کسب درآمد در حوزه مربوطه، شرط لازم است.
 • قراردادهای تحقیقات بازار باید شامل بخش بندی بازار، تحلیل رقبا و مشتریان بالقوه، برآورد اولیه از تقاضای بازار و تدوین استراتژی ورود به بازار باشد. به عبارت دیگر جمع آوری و پردازش و تحلیل نظام مند اطلاعات و داده ها در مورد کلیه پارامترهای بازار کالاها و خدمات، ذیل این خدمت مورد انتظار است.
 • خدمات تدوین برنامه بازاریابی باید شامل تحلیل شرایط محیطی، برنامه عملیاتی، طراحی مدل کسب و کار و با تمرکز بر تحقیقات بازار باشد.
 • خدمات طراحی صنعتی در حوزه محصولات دانش بنیان به شرط ساخت قالب یا محصول (برون سپاری ساخت) مورد پذیرش است.
 • در زیردسته “تدوین استانداردهای پژوهش محور در حیطه های فناوری منوط به تصویب در سطح ملی”:

 ترجمه استانداردها و گردآوری مورد پذیرش نیست.

 تایید استاندارد نهایی توسط مراجع ذی صلاح الزامی است.

 استاندارد باید ناظر به محصول یا موضوع جدید، نگاشته شده باشد.

 لازم است دانش فنی مرتبط با محصول در شرکت متقاضی موجود باشد.

 • در زیردسته “سرمایه گذاری (مشارکت حقوقی (سهامداری) و مشارکت مدنی (پروژه و طرح))” سرمایه گذاری بیش از  31میلیارد ریال صرفاً در حوزه دانشبنیان مورد پذیرش است.
 • در زیردسته ” خدمات جذب (تامین) سرمایه (خدمات جمع سپاری( Crowdfunding))”،سرمایه گذاری تجمیعی بیش از  31میلیارد ریال صرفاً در حوزه دانش بنیان مورد پذیرش است. -15زیردسته “مشاوره و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری”:

 باید دارای قرارداد به ارزش حداقل  2میلیارد ریال و در تعامل با حداقل دو شرکت باشد.

 مدیریت فناوری شامل فرآیندهای شناسایی، انتخاب، جذب، بهره برداری و محافظت از فناوری است.

 • خدمت «ارائه خدمات پیش شتابدهی با محوریت تیم سازی» با احراز همه موارد ذیل قابل تایید خواهد بود:

 داشتن قرارداد با حداقل دو شرکت / کارفرما / شتابدهنده برای انجام پیش شتابدهی و تیم سازی  انجام یک سیکل کامل پیش شتابدهی شامل آموزش، مربیگری، و نهایتا معرفی تیم های منتخب به شتابدهنده جهت انعقاد قرارداد شتابدهی (به عنوان ورودی شتابدهنده)  پذیرش حداقل دو تیم منتخب فرآیند پیش شتابدهی در شتابدهنده (به عنوان ورودی شتابدهنده)

 • در مورد شتابدهنده ها:

 یک سیکل کامل شتابدهی شامل ارائه تمامی خدمات  -1تامین فضای کسب و کار،  -2مربیگری و مشاوره،  -3جذب سرمایه یا سرمایه گذاری،  -4آموزش، منجر به تایید شتابدهنده میگردد. باید یک سیکل کامل در طول یک سال اخیر انجام شده باشد. همچنین لزوما استارت آپ های خروجی شتابدهنده باید حقوقی شده باشند تا بتوان جذب سرمایه گذار را در مورد ایشان بررسی کرد. البته در جایی که مدل مدیریتی شتابدهنده به گونه ای است که لزوما به خروج استارت آپها در قالب حقوقی منجر نمیشود، به شرط فروش دانش فنی محصول / خدمت قابل پذیرش است. جذب سرمایه گذار میتواند از داخل گروه شرکت یا سرمایه گذار خارج از گروه شرکت (شتابدهنده) باشد.  عضویت در مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس حتی در صورت عدم انجام یک سیکل کامل شتابدهی، منجر به تایید شتابدهنده خواهد شد. بنابراین متقاضی با وجود نداشتن یک سیکل کامل شتابدهی در یک سال اخیر، با عضویت قطعی در مرکز شتابدهی نوآوری پارک پردیس، تایید می شود. موافقت اصولی با عضویت شتابدهنده در مرکز فوق قابل قبول نیست. در صورتی که

شتاب دهنده های از عضویت مرکز شتابدهی نوآوری پارک پردیس خارج شد، پس از بررسی، در صورتیکه یک سیکل کامل شتابدهی در یک سال اخیر انجام نداده باشد، از لیست دانش بنیان نیز خارج میشود.

 • درمورد ” خدمات فضای کاری اشتراکی”، حداقل باید دو شرط از شرایط زیر محقق شده باشد:

 متقاضی در زمان بررسی باید دارای حداقل دو تیم خروجی باشد که به عنوان ورودی در یکی از شتاب دهنده های دانش بنیان پذیرفته شده باشند.

 متقاضی حداقل یکی از شتاب دهنده ها (فعالیت شتاب دهی مورد تایید خبرگان حوزه و قابل استعلام)را در محل خود مستقر کرده باشد. تسهیل گری جذب سرمایه گذار منوط به جذب سرمایه برای تیم های خروجی متقاضی از طریق سازمان های دولتی و غیردولتی موفق به انعقاد قرارداد برای تیم های مستقر خود

شده باشد.

 • خدمات سیاستگذاری صرفا در صورتی که قرارداد شرکت متقاضی با ارگان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشروط به تصویب یا ابلاغ در سطح ملی مورد پذیرش قرار میگیرد.
 • در مورد زیردسته “توسعه گری فضاهای نوآوری” صرفا شرکتهای معرفی شده توسط مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مورد پذیرش قرار میگیرند.
فروشگاه