معیارهای تفصیلی حوزه مواد پیشرفته(فلزی، سرامیکی، کامپوزیت، نانو، استحصال و استخراج فلزات)

با توجه به تفاوت های فنی در صنایع مختلف، به منظور سنجش دو شرط سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، معیارهای تفصیلی زیر تدوین شده است. اگرچه وجود تمامی این معیارها برای تایید محصولات ضروری نیست، لکن محصولاتی که واجد تعداد بیشتری از این معیارها باشند، به احتمال بیشتری تایید می شوند.

الف- معیارهای تفصیلی شرط سطح فناوری

 • فرایند تولید پیچیده جهت رسیدن به خواص ویژه، شکل های پیچیده یا ابعاد ویژه همچون فورج های خاص، ریخته گری های
 • ویژه، فرآیندهای سینترینگ پیچیده، پرس گرم ایزو استاتیک، شکلدهی ورقهای پیچیده و …
 • پیچیده بودن فرآیند تولید به دلیل دما، فشار، محیط تحت کنترل و …
 • عملیات حرارتی و مکانیکی ویژه جهت رسیدن به خواص ویژه
 • ساختارهای فازی خاص همچون تک کریستال ها یا نانو کریستال ها
 • ساختارهای پلی کریستال جهت دار با خواص ویژه
 • همگن بودن فازی و عنصری بالای ساختار جهت رسیدن به خواص ویژه
 • پیچیدگی در تعداد فازها و نسبت فازهای تشکیل دهنده
 • خلوص فازی و عنصری بالا
 • ضخامت، ترتیب لایه ها، تعداد لایه ها، چسبندگی به زیر لایه، ترکیب فازی و عنصری در پوشش ها
 • نحوه چینش، شکل، ابعاد، توزیع مناسب، میزان همسازی با زمینه و … در فازهای مهندسی اضافه شده به کامپوزیت ها جهت
 • رسیدن به خواص ویژه
 • عملیات سطحی جهت ایجاد خواص ویژه
 • خواص نوری ویژه
 • خواص صوتی ویژه
 • تخلخل ها و سطح ویژه های بالا
 • خواص فوتوکاتالیستی ویژه
 • خواص مغناطیسی و الکترومغناطیسی خاص
 • خواص الکتریکی ویژه (عایق، رسانایی، ابررسانایی و نیمه هادی)
 • خواص انتقال دمایی ویژه (عایق یا هادی حرارتی ویژه)
 • دیرگدازی بالا یا خواص ویژه در دماهای فوق سرد
 • سختی های بسیار بالا
 • استحکام فشاری و کششی ویژه
 • مقاومت به سایش های خاص
 • خواص زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری مناسب
 • مقاومت به ضربه های ویژه
 • مقاومت به خوردگی در محیط های خاص
 • فرایند تولید پیچیده جهت رسیدن به خواص ویژه، شکل های پیچیده یا ابعاد ویژه همچون فورج های خاص، ریخته گری های
 • ویژه، فرآیندهای سینترینگ پیچیده، پرس گرم ایزو استاتیک، شکلدهی ورق های پیچیده و …
 • پیچیده بودن فرآیند تولید به دلیل دما، فشار، محیط تحت کنترل و …
 • عملیات حرارتی و مکانیکی ویژه جهت رسیدن به خواص ویژه
 • ساختارهای فازی خاص همچون تک کریستال ها یا نانو کریستال ها
 • ساختارهای پلی کریستال جهت دار با خواص ویژه
 • همگن بودن فازی و عنصری بالای ساختار جهت رسیدن به خواص ویژه
 • پیچیدگی در تعداد فازها و نسبت فازهای تشکیل دهنده
 • خلوص فازی و عنصری بالا
 • ضخامت، ترتیب لایه ها، تعداد لایه ها، چسبندگی به زیر لایه، ترکیب فازی و عنصری در پوشش ها
 • نحوه چینش، شکل، ابعاد، توزیع مناسب، میزان همسازی با زمینه و … در فازهای مهندسی اضافه شده به کامپوزیت ها جهت
 • رسیدن به خواص ویژه
 • عملیات سطحی جهت ایجاد خواص ویژه
 • خواص نوری ویژه
 • خواص صوتی ویژه
 • تخلخل ها و سطح ویژه های بالا
 • خواص فوتوکاتالیستی ویژه
 • خواص مغناطیسی و الکترومغناطیسی خاص
 • خواص الکتریکی ویژه (عایق، رسانایی، ابررسانایی و نیمه هادی)
 • خواص انتقال دمایی ویژه (عایق یا هادی حرارتی ویژه)
 • دیرگدازی بالا یا خواص ویژه در دماهای فوق سرد
 • سختی های بسیار بالا
 • استحکام فشاری و کششی ویژه
 • مقاومت به سایش های خاص
 • خواص زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری مناسب
 • مقاومت به ضربه های ویژه
 • مقاومت به خوردگی در محیط های خاص 
 • مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ ویژه
 • خواص حافظه داری مواد (حرارتی، مکانیکی، مغناطیسی و …)
 • خواص رادیواکتیویته مهندسی شده
 • پارامترهای فنی فرایند استحصال و استخراج فلزات و مشتقات مربوطه شامل:
  • کمیاب، ویژه یا گران بها بودن فلزی که استخراج می شود
  • سابقه فرآیند استخراج و استحصال در کشور (روتین بودن پارامترهای استحصال)
  • نوین یا قدیمی بودن روش مورداستفاده برای استحصال
  • مقیاس تولید و بازده استحصال
  • مشخصات ورودی (عیار کانی – نوع و میزان ناخالصی ها و عناصر مزاحم)
  • مشخصات فلز استحصال شده به لحاظ خلوص و حذف ناخالصی ها
  • استفاده از منابع ثانویه (باطله، ضایعات، سرباره، غبارات و )… کم عیار یا با ناخالصی بالا
  • ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی به منظور کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره وری یا افزایش ظرفیت تولید
  • ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی به منظور کاهش تخریب محیط زیست و آلایندگی

ب- شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه

 • بررسی فرآیند تولید
 •  شبیه سازیهای حرارتی، مکانیکی، شکلدهی، ریخته گری و … مربوط به فرآیند تولید
 •  طراحی های مربوط به قطعات با هندسه یا ابعاد خاص
 •  آنالیزهای عنصری، آزمونهای تعیین کننده ساختارهای فازی و پیوندهای اتمی همچون ،RS ،NMR ،XPS ،AAS ،XRD
 • …  وXRF ،FTIR ،ICP
 •  آزمون های میکروسکوپی ریزساختار و ابعاد ذرات مرتبط همچون  TEM ،SEM ،Mو …
 •  آزمون های خواص مشخصه یابی سطحی جهت تعیین زبری، توپوگرافی، مقاومت به سایش همچون Pin n Disk ،AFM
 • و …
 •  آزمون های تعیین خواص فیزیکی همچون خواص نوری، مغناطیسی و …
 •  آزمون های خواص مکانیکی جهت تعیین ویژگی هایی چون مقاومت به ضربه، استحکام کششی و فشاری، چقرمگی و …
 •  انواع آزمون های خوردگی همچون پلاریزاسیون الکتروشیمیایی، طیفنگاری امپدانس الکتروشیمیایی، پاشش مه نمکی و …
 •  آزمون های اثبات کننده جهش خواص مرتبط با فناوری نانو
 •  مستندات فنی فرایند استحصال و استخراج فلزات و مشتقات مربوطه شامل:
  • محاسبات و شبیه سازیهای مربوط به فرآیندهای متالورژیکی و کانه آرایی جهت بهینه سازی فرآیند
  • محاسبات و نتایج آزمون های مربوط به بازده فرآیند استحصال
  • نتایج مربوط به محدوده مشخصات ورودی فرآیند استحصال (عیار کانی)
  • نتایج مربوط به مشخصات فلز استحصال شده (میزان خلوص – نوع و میزان ناخالصی ها)
  • طراحی مفهومی مربوط به فرآیندهای نوین استحصال فلزات
  • مستندات مربوط به سیر تحقیق و توسعه درزمینهٔ تنظیم پارامترهای استحصال (دما، فشار، غلظت، اسیدیته، دور هم زن، اندازه دانه و …) 
مرجع تمامی این اطلاعات کارگروه ارزیابی دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد
فروشگاه